close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAGRANICZNA POLITYKA EKONOMICZNA

 • 17 marca 2015

  W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi polskich kredytów rządowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że niezbędne informacje na ten temat zamieszczone są na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

  W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi polskich kredytów rządowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że niezbędne informacje na ten temat zamieszczone są na stronach internetowych Ministerstwa Finansów pod następującym adresem:

   

  http://www.finanse.mf.gov.pl/wspieranie-eksportu/kredyty-rzadowe/informacje-podstawowe

   

  Zasady zawierania międzyrządowych umów w sprawie udzielenia kredytu rządu polskiego rządom innych krajów oparte są o przepisy ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 ze zm.). Pierwszym krokiem jest oficjalne wystąpienie strony rządowej potencjalnego kredytobiorcy skierowane do rządu RP. Następnie prowadzone są negocjacje umowy o udzieleniu kredytu, podczas których ustala się warunki jego udzielenia i zapisy umowy międzyrządowej. Na tym etapie uzgadniany jest m.in. zakres dostaw planowanych do finansowania w ramach kredytu w oparciu o prezentowanie potrzeb kredytobiorcy. Wprawdzie obszary, których rozwój miałby być wspierany poprzez projekty realizowane w oparciu o kredyt są przedmiotem uzgodnień w ramach ww. negocjacji , jednakże wachlarz tych obszarów definiowany jest przez wytyczne OECD w odniesieniu do pomocy wiązanej, a wybór projektów, a zarazem ich wykonawców leży w gestii strony przyjmującej.

  Zgodnie z warunkami zawieranych umów międzyrządowych strona polska otrzymuje z kraju kredytobiorcy kontrakt handlowy zawarty pomiędzy  polskim eksporterem i importerem z tego kraju wraz z wnioskiem o zatwierdzenie kontraktu handlowego do realizacji w ramach zawartej umowy finansowej. Wynegocjowane i podpisane kontrakty eksportowe w ramach umowy muszą być zaakceptowane przez właściwe władze obu stron zgodnie ze stosowną procedurą określoną w podpisanej międzyrządowej umowie kredytowej.

  Podmioty, które zostały wstępnie wskazane przez państwo-kredytobiorcę jako potencjalni wykonawcy projektów w ramach pomocy wiązanej, podlegają ocenie strony polskiej na bazie kryteriów OECD dotyczących pomocy wiązanej, zawartych w:

  Jak również przedsiębiorcy muszą spełniać następujące kryteria, weryfikowane przez Ministerstwo Finansów we współpracy z Ministerstwem Gospodarki:

   

  • posiadać  siedzibę na terytorium RP;
  • przedstawić zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami oraz składkami ZUS;
  • wykazywać dodatni wynik finansowy w okresie ostatnich 3 lat i załączyć sprawozdania finansowe za te okresy;
  • prowadzić działalność gospodarczą na terenie kraju przez okres minimum 3 lat;
  • legitymować się doświadczeniem w realizacji projektów z danej dziedziny, potwierdzonym referencjami od zamawiających;
  • są zobowiązane zapoznać się z treścią i podpisać dwa oświadczenia eksportera, informujące o:
   • zasadach realizacji indywidualnego kontraktu w ramach międzyrządowej umowy kredytowej,
   • braku przekupstwa zagranicznego funkcjonariusza publicznego przy zawieraniu kontraktu eksportowego.

  Strona polska nie wskazuje więc ani nie narzuca krajowi kredytobiorcy polskich operatorów kontraktów handlowych do finansowania w ramach tego rodzaju umów. Wybór kontraktów eksportowych oraz kontrahentów proponowanych do finansowania w ramach kredytu rządowego należy do kredytobiorcy – zgodnie z obowiązującymi w danym kraju regulacjami.

  Rolą Ministerstwa Spraw Zagranicznych w procesie jest ocena sytuacji politycznej w danym kraju, któremu planowane jest udzielenie kredytu, zgodności danego kierunku geograficznego z priorytetami  współpracy rozwojowej oraz szerzej, priorytetami polityki zagranicznej.

  Ocena dotyczy więc zasadności udzielania kredytu w kontekście kraju przeznaczenia, nie jego wysokości ani też beneficjentów. Rolą placówek zagranicznych w procesie jest wsparcie administracji rządowej przy negocjowaniu umowy o kredycie, jak również standardowe wsparcie dla polskich  podmiotów gospodarczych, udzielane na ich prośbę w ramach realizacji zadań w zakresie dyplomacji ekonomicznej.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: